منوی سایت

شركت ارتباطات سيار ايران (همراه)

توضیحات

اطلاعات پایه سهام شركت ارتباطات سيار ايران (همراه)

الف- موضوع اصلي موضوع اصلي فعاليت، موضوعي است که شرکت براي انجام آن تأسيس گرديده يا بعد از آن براساس تصويب مجمع عمومي‌العادۀ صاحبان سهام، به شکل موجود تغيير يافته است. ب- موضوع فرعي بخش فرعي فعاليت شرکت، شامل موضوعاتي است که شرکت براي انجام موضوع اصلي فعاليت خود نيازمند اجراي آنها مي‌باشد يا آنکه در کنار فعاليت اصلي بخش کمتري از فعاليت شرکت مصروف انجام آنها مي‌گردد.

حجم مبنا : 621,968 | تعداد سهام : 9,6 بیلیون

سهام شناور : %9 | تابلوبازار : بازار دوم بورس

لینک سهام