منوی سایت

پتروشيمي مارون (مارون)

توضیحات

اطلاعات پایه سهام پتروشيمي مارون (مارون)

موضوع فعاليت شرکت طبق ماده اساسنامه عبارت است ازاحداث ، راه اندازي و بهره برداري کارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاريابي، فروش، صدور محصولات پتروشيمي، ذخيره، واردات، صادرات و تبديل کليه مواد پتروشيميايي و مشتقات ذيربط وانجام کليه فعاليتهاي توليدي ، صنعتي، بازرگاني، فني ومهندسي که به طور مستقيم يا غير مستقيم مربوط به عمليات مذکور مي باشد.

حجم مبنا : 1 | تعداد سهام :4 بیلیون

تابلوبازار : بازار عادی فرابورس

لینک سهام