منوی سایت

پتروشيمي فناوران (شفن1)

توضیحات

اطلاعات پایه سهام پتروشيمي فناوران (شفن1)

موضوع فعاليت شرکت، به موجب ماده 2 اساسنامه عمدتاً عبارتست از: احداث ,راه اندازي و بهره برداري کارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاريابي، فروش، صدور محصولات پتروشيمي، واردات و صادرات وتبديل کليه مواد پتروشيمي و پتروشيميايي و فرآورده هاي فرعي و مشتقات ذيربط آنها و انجام کليه فعاليتهاي توليدي و صنعتي، بازرگاني، فني و مهندسي که بطور مستقيم و يا غير مستقيم مربوط به عمليات مذکور مي باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه .

حجم مبنا :380,000 | تعداد سهام :950 میلیون 

سهام شناور : %13 | تابلوبازار : بازار اول (تابلوي اصلي) بورس

لینک سهام