منوی سایت

پتروشيمي زاگرس (زاگرس)

توضیحات

اطلاعات پایه سهام پتروشيمي زاگرس (زاگرس)

عبارت است ازاحداث .راه اندازي .بهره برداري کارخانجات صنعتي به منظور توليد .بازاريابي .فروش .صدور محصولات پتروشيمي .ذخيره وصادرات وتبديل کننده مواد پتروشيمي وپتروشيميايي وفرآورده هاي فرعي ومشتقا ت ذيربط آنها وکليه فعاليتهاي توليدي .صنعتي بازرگاني .فني ومهندسي که بطور مستقيم يا غيرمستقيم مربوط به عمليات مذکور ميباشد .

حجم مبنا : 1 | تعداد سهام :2,4 بیلیون

تابلوبازار : بازار عادي فرابورس

لینک سهام