منوی سایت
پرسودترین سهام های بورس (1396)

اشتراک گذاری

پرسودترین سهام های بورس (1396)

68
6

آخرین بروزرسانی : 1396-07-15

آخرین آمار سهام هایی که بیشترین سود را به سرمایه گذاران خود می دهند - این آمار به صورت رتبه بندی شده از سایت رسمی بورس گرفته می شود

برگرفته شده از شركت مديريت فناوري بورس تهران

1
سود هر سهم : 4,478 ریال

اطلاعات پایه سهام پتروشيمي فناوران (شفن1)

موضوع فعاليت شرکت، به موجب ماده 2 اساسنامه عمدتاً عبارتست از: احداث ,راه اندازي و بهره برداري کارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاريابي، فروش، صدور محصولات پتروشيمي، واردات و صادرات وتبديل کليه مواد پتروشيمي و پتروشيميايي و فرآورده هاي فرعي و مشتقات ذيربط آنها و انجام کليه فعاليتهاي توليدي و صنعتي، بازرگاني، فني و مهندسي که بطور مستقيم و يا غير مستقيم مربوط به عمليات مذکور مي باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه .

حجم مبنا :380,000 | تعداد سهام :950 میلیون 

سهام شناور : %13 | تابلوبازار : بازار اول (تابلوي اصلي) بورس

لینک سهام

2
سود هر سهم : 4,473 ریال

اطلاعات پایه سهام پتروشيمي مارون (مارون)

موضوع فعاليت شرکت طبق ماده اساسنامه عبارت است ازاحداث ، راه اندازي و بهره برداري کارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاريابي، فروش، صدور محصولات پتروشيمي، ذخيره، واردات، صادرات و تبديل کليه مواد پتروشيميايي و مشتقات ذيربط وانجام کليه فعاليتهاي توليدي ، صنعتي، بازرگاني، فني ومهندسي که به طور مستقيم يا غير مستقيم مربوط به عمليات مذکور مي باشد.

حجم مبنا : 1 | تعداد سهام :4 بیلیون

تابلوبازار : بازار عادی فرابورس

لینک سهام

3
سود هر سهم : 4,060 ریال

اطلاعات پایه سهام پتروشيمي زاگرس (زاگرس)

عبارت است ازاحداث .راه اندازي .بهره برداري کارخانجات صنعتي به منظور توليد .بازاريابي .فروش .صدور محصولات پتروشيمي .ذخيره وصادرات وتبديل کننده مواد پتروشيمي وپتروشيميايي وفرآورده هاي فرعي ومشتقا ت ذيربط آنها وکليه فعاليتهاي توليدي .صنعتي بازرگاني .فني ومهندسي که بطور مستقيم يا غيرمستقيم مربوط به عمليات مذکور ميباشد .

حجم مبنا : 1 | تعداد سهام :2,4 بیلیون

تابلوبازار : بازار عادي فرابورس

لینک سهام

4
سود هر سهم : 3,680 ریال

اطلاعات پایه سهام سيمان‌ قائن‌ (سقاين)

حجم مبنا : 25,845 | تعداد سهام : 53.222 میلیون 

سهام شناور : %4 | تابلوبازار : بازار دوم بورس

لینک سهام

5
سود هر سهم : 3,347 ریال

اطلاعات پایه سهام داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه)

حجم مبنا : 100,000 | تعداد سهام :250 میلیون

سهام شناور : %20 | تابلوبازار : بازار دوم بورس

لینک سهام

6
سود هر سهم : 3,230 ریال

اطلاعات پایه سهام شركت ارتباطات سيار ايران (همراه)

الف- موضوع اصلي موضوع اصلي فعاليت، موضوعي است که شرکت براي انجام آن تأسيس گرديده يا بعد از آن براساس تصويب مجمع عمومي‌العادۀ صاحبان سهام، به شکل موجود تغيير يافته است. ب- موضوع فرعي بخش فرعي فعاليت شرکت، شامل موضوعاتي است که شرکت براي انجام موضوع اصلي فعاليت خود نيازمند اجراي آنها مي‌باشد يا آنکه در کنار فعاليت اصلي بخش کمتري از فعاليت شرکت مصروف انجام آنها مي‌گردد.

حجم مبنا : 621,968 | تعداد سهام : 9,6 بیلیون

سهام شناور : %9 | تابلوبازار : بازار دوم بورس

لینک سهام

7
سود هر سهم : 3,184 ریال

اطلاعات پایه سهام داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 

حجم مبنا : 1 | تعداد سهام :150 میلیون 

تابلوبازار : بازار عادي فرابورس 

لینک سهام

8
سود هر سهم : 3,034 ریال

اطلاعات پایه سهام داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي)

حجم مبنا :96,000 | تعداد سهام :240 میلیون 

سهام شناور : %14 | تابلوبازار : بازار دوم بورس

لینک سهام

9
سود هر سهم : 2,968 ریال

اطلاعات پایه سهام سازه‌ پويش‌ (خپويش)

حجم مبنا :40,000 | تعداد سهام :100 میلیون 

سهام شناور : %8 | تابلوبازار : بازار دوم بورس

لینک سهام

10
سود هر سهم : 2,718 ریال

اطلاعات پایه سهام پارس‌ دارو (دپارس)

حجم مبنا :84,000 | تعداد سهام :210 میلیون 

سهام شناور : %17 | تابلوبازار : بازار دوم بورس

لینک سهام